www.narran.com

به دهکده توریستی نران خوش آمدید

روستاي نران

روستاي نران

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/04ساعت 20:30  توسط بهرامی  | 

ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻬﺎﺭ

 

 

ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ

ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺩﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻋﯿﺪ ﺍﺯﺍﺩﯼ ﻭﺩﯾﮕﺮﯼ ﻋﯿﺪ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻡ

ِ۲۷۰۹ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺿﺤﺎﮎ ﮐﻪ ﺁﺷﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩﺩﺭ ﻧﯿﻨﻮﺍ (ﻣﻮﺻﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ) ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ

ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﻭﻩ ﺁﻫﻨﮕﺮ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺍﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻭﯼ ﺑﺮ ﺿﺤﺎﮎ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺷﻮﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﻭﻩ ﺟﺰﻭ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺥ ﺁﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ .

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ِﮐﻮﻫﻬﺎ ﻭ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ

ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻭﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ ِﺷﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ

ﺑﺎ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﯿﺪ ﺑﻬﺎﺭ ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ

ﺳﻨﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻗﻮﻡ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻀﺰﺕ ﻧﻮﺡ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﻉ)ﺩﺭ ﺷﺐ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺮ ﮐﻮﻩ

ﺟﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻭﺗﻮﻓﺎﻥ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎﻓﺖ .ﺩﺭ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﻏﺬﺍﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﻭ ﻋﯿﺪﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/12/26ساعت 11:14  توسط بهرامی  | 

مستند سنجرخان


راهیابی فیلم «سردار اکرم» به جشنواره فیلم کوتاه تهران

مستند سنجرخان سینما روستای نران به کارگردانی سید صلاح الدین رحیمی از تولیدات حوزه هنری کردستان به مدت زمان ۲۰ دقیقه با نگاهی جدید به زندگی مبارز مسلمان کرد سنجرخان نرانی می پردازد این فیلم پیش از این در بخش مسابقه جشنواره های  کوسالان و ژیار موفق به کسب دیپلم افتخار بهترین مستند و بخش تحقیق شده است .وهمچنین در دومین جشنواره فیلم کردی حلبچه  که در شهر حلبچه کردستان عراق برگزارگردید شرکت نماید ولوح سپاس این جشنواره رادریافت کند.

شایان ذکر است جشنواره فیلم کردی دهوک پیش ازاین ششمین دوره خودرا سپری نموده است که این دوره مدیران جشنواره  با توجه به استقبال فیلم سازان تصمیم به برگزاری  جشنواره به صورت بین المللی نموده اند که دردهوک کردستان عراق برگزارمیگرد .


+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/08ساعت 23:5  توسط بهرامی  | 

عکسهای جدید

عکسهای جدید

 
 
برای مشاهده عکسها در سایز بزرگتر      http://nahran.blogfa.com/page/narranpic   کلیک کنید
با تشکر از آقای محسن سلیمی که این عکسها را برای وبلاگ ارسال کرده اند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/11/19ساعت 8:24  توسط بهرامی  | 

عمارت سنجرخان مرمت و بازسازی شد

کارشناس حفظ و احياي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کردستان گفت: در راستاي حفظ و احياي بناهاي تاريخي و ثبت شده استان، ادامه مرمت و ساماندهي عمارت تاريخي سنجرخان در روستاي نران شهرستان سنندج در دستور کار اين اداره کل قرار گرفته است.

به گزارش ميراث آريا(chtn)،‌ «خبات خليلي» با اعلام اين خبر اظهار داشت: عمليات مرمتي اين بناي ثبتي شامل مرمت و بازسازي ديوارهاي معيوب و در حال تخريب سنگي حياط، سنگ فرش حياط با سنگ لاشه و احياي حوض حياط توسط اداره کل ميراث فرهنگي کردستان با مشارکت مالکان بنا در سال جاري صورت گرفته است .

وي تصريح کرد: تا کنون براي مرمت و بازسازي اين بنا مبلغ 35 ميليون ريال هزينه شده است که مقرر شده در صورت جذب اعتبارات لازم مرمت قسمت‌هاي خدماتي اين بنا در دستور کار قرار گيرد.

بناي تاريخي عمارت سنجر خان نراني داراي يک معماري ساده و بومي بوده که با مصالح خشت و چوب ساخته شده و داراي نماي کاهگلي است. اين بنا مربوط به دوره قاجاريه بوده و به شماره 30 366 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است.
کارشناس حفظ و احياي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کردستان گفت: در راستاي حفظ و احياي بناهاي تاريخي و ثبت شده استان، ادامه مرمت و ساماندهي عمارت تاريخي سنجرخان در روستاي نران شهرستان سنندج در دستور کار اين اداره کل قرار گرفته است.

به گزارش ميراث آريا(chtn)،‌ «خبات خليلي» با اعلام اين خبر اظهار داشت: عمليات مرمتي اين بناي ثبتي شامل مرمت و بازسازي ديوارهاي معيوب و در حال تخريب سنگي حياط، سنگ فرش حياط با سنگ لاشه و احياي حوض حياط توسط اداره کل ميراث فرهنگي کردستان با مشارکت مالکان بنا در سال جاري صورت گرفته است .

وي تصريح کرد: تا کنون براي مرمت و بازسازي اين بنا مبلغ 35 ميليون ريال هزينه شده است که مقرر شده در صورت جذب اعتبارات لازم مرمت قسمت‌هاي خدماتي اين بنا در دستور کار قرار گيرد.

بناي تاريخي عمارت سنجر خان نراني داراي يک معماري ساده و بومي بوده که با مصالح خشت و چوب ساخته شده و داراي نماي کاهگلي است. اين بنا مربوط به دوره قاجاريه بوده و به شماره 30 366 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است.

تاریخ ساخت بنای مورد بحث به اواخر دوره قاجاریه و تقریبا مصادف با بحرانهای بین المللی و وقوع جنگ جهانی اول بر می گردد و توسط شخصی بنام میرزا یوسف از تجار مشهور وقت منطقه در روستای نران حوزه شهرستان سنندج ساخته شده است که زمین های حاصلخیز و مستعد کاشت انواع درختان ثمر دار اب فراوان و چشم انداز زیبای بصری و منظری از ویژگی های ممتاز موقعیت بنا می باشد با توجه به ارتباط بصری بنا با فضا و طبیعت بیرون اشکار است اشرافیت دید به روستا و مناظر اطراف در هنگام ساخت بنا کاملا رعایت گردیده است فرم بنا برگرفته از معماری سنتی ایرانی و الگو های حاکم بر ان می باشد که رعایت اصول تقارن محوری خاص معماری ایرانی در ساخت ان رعايت شده است که بیقین رعایت این اصول نقطه متمایزی با سایر بنا های موجود در روستا می باشد که به روش کاملا ارگانیک و فارغ از الگو های معماری سنتی ایرانی ساخته شده اند اتاق های دو دری با دو دهلیز ورودی طرفین و فضای موسوم به شاه نشین بنا با بسیاری از ساختمانهای هم دوره ساخت در شهر سنندج از لحاظ الگوی ساخت برابری می کند که در اینجا به پیروی از معماری محلی و مصالح موجود نماها ساده تر وکاهگلی وتزیینات خلاصه تر شده است از قسمتهای جالب توجه بنا می توان به سر درب ورودی ان اشاره کرد که نمای کاهگلی ان از یک قاب مستطیل شکل با فوس های متداخل داخلی و قوس خوانجه پوش بالای درب ورودی تشکیل شده است که به نوعی حکایت از منزلت ممتاز سکنه ان از دیگر ساکنان روستا می باشد مصالح اصلی ساخت بنا همگام با اقلیم منطقه سنگ جهت پی سازی و کرسی چینی خشت برای دیوار چینی و چوب برای اجرای سقف و درب پنجره هااست.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/10/21ساعت 12:4  توسط بهرامی  | 

مطالب قدیمی‌تر
 
< a href=blogers.ir >وبلاگ